El Ple aprova les ordenances fiscals per a l’any 2019

Es fa una reclamació de 241.014,28 euros als responsables de la mala construcció del C10 —

El Ple comença puntual a les set de la tarda, amb les absències de l’Alcalde, Enric Olivé (ERC) de baixa i que està entre el públic, Jordi Abad de GpC, que ha excusat la seva absència i la cadira buida del PP, que encara no ha designat substitut per a Jaume Gelada, que va dimitir abans d’estiu.

L’Alcalde en funcions, Joan Masferrer (ERC) obre la sessió recordant als presos i exiliats polítics, i destacant que el dia anterior RTVC va retransmetre el partit de handbol Cardedeu Barça de celebració dels 50 anys del club local.

L’aprovació de l’Acta del Ple anterior es fa unànime i es passa al segon punt.

Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2017

Masferrer diu que hi ha l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i que no hi ha hagut cap al·legació, i que el resultat dóna un romanent de 4.719.785,19 euros i que el deute queda en un 48%, pel que està molt per sota del permès i es porta a aprovació la gestió.

Ningú hi té res a dir i s’aprova: 8 vots a favor (ERC i CUP) i 6 abstencions (PDeCAT, D i PSC)

Modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals

Benet Fusté (CUP) diu que el pressupost del 2019 és un pressupost de transició entre dos mandats. Això vol dir que caldria que fossin de consens i així evitar el que els va passar a ells quan van entrar al Govern, que es van trobar un pressupost que no permetia fer alguns projectes. Han volgut consensuar ordenances, sobretot per ingressos, i han de començar explicant que hi ha alguns handicaps: el capítol 1 (personal) ja s’ha augmentat un 1.9% aquest any, i això ha de sortir d’alguna banda, perquè provoquen un desajust. Els estudis diuen que la ciutadania prefereix mantenir serveis en lloc de retallar-los i pagar una mica més per això. Per altra part, el Consorci de Residus puja el preu del servei, i per tant s’han de tocar les ordenances.

Segueix Fusté, Els canvis són la taxa de recollida de gossos i el xipat, l’impost de plusvàlues, amb un punt que especifica que si no hi ha hagut increment de valor no s’ha de pagar. La de l’ocupació de terrasses, la de cementiri i serveis fúnebres, expedició de documents administratius i utilització de dependències i serveis municipals. Tot això és insignificant, pel que s’han de tocar l’IBI, que s’ha de pujar el 2.2%, i la taxa de recollida de residus, mantenint, i augmentant descomptes especials. També es planteja un descompte per tenir energies renovables i facilitar els tràmits a les famílies nombroses. També es valora un descompte als qui facin compostatge, a afegir al de fer servir la deixalleria, sense que pugui superar el 55%.

Ens hauria agradat, continua, col·laboració dels grups, però no ha estat així.

José Quesada (PSC) diu que no entén perquè els conviden aquest anys i no els altres. No creu que els acceptin res, i el fet que siguin els últims pressupostos del mandat… Fins ara els impostos que toquen a tothom, IBI, vehicle i aigua són els que indiquen la voluntat. El 2016 no es van tocar, però el 2017 s’incrementa un 2% el d’escombraries i es limiten les bonificacions als vehicles antics. Aquest any s’augmenta un 2.2%, en els quatre anys s’han pujat dient sembla que l’economia va millor. Però encara no ha tocat al treballador, i aquestes pujades són oneroses. Amés, l’IBI s’ha anat pujat a causa de la revisió dels valor cadastral. Els serveis no són millors, seguim amb els carrers poc nets i rajoles trencades o aixecades. L’augment que proposen representa uns 140.000 euros i en el pressupost total un 1% de pujada. No es pot assumir aquest 1% sense increment d’impostos? No cal fer projectes faraònics de coses que no calen, ni vendre patrimoni. Hi votarem en contra.

Marc Blanché (PDeCAT) agraeix que els hagin ofert participar, però s’ha fet una sola reunió informativa i prou. No calia un atac directe a la no participació, perquè mai s’ha demanat. Nosaltres absorbiríem les despeses amb el que ja es té, creiem que amb una gestió més eficaç i eficient no cal fer pagar més. És cert que ens han obert la ma i per coherència ens abstindrem.

Benet Fusté respon que li sap greu que no estiguessin acostumats a consultes i potser la falta d’entrenament ha fet que passi això. Ho han fet perquè és de transició, tot i que probablement hi haurà un govern ben semblant, i no creu que passi, però podria ser diferent. Dirigint-se al PSC els diu: L’impost de l’habitatge, el govern actual que tenen vostès, el podria solucionar. La base imposable a un capital no representa gran cosa, de mitjana 8 o 9 euros per habitatge.. I a l’argument de que no cal pujar impostos si es gestiona millor he de dir que pocs governs ho han fet tant bé com aquest, i la despesa de la plantilla no es pot gestionar diferent. Aquests 300.000 de diferència no són problema de gestió.

Quesada diu que és un percentatge molt petit, un 1% o 3% i per gestió es pot aconseguir, és qüestió de mirar-ho, cada any hi ha la mateixa discussió. Facin millor gestió i no pugin impostos als ciutadans, el que vol la gent és que es faci millor gestió. Fusté diu que l’any passat es va fer la mateixa discussió amb un estudi seriós dalt la taula i l’IBI exigeix que les unitats familiars que tenen més ingressos paguin més.

Es vota: 8 a favor (ERC i CUP) 3 en contra (PSC) i 3 abstencions (PDeCAT i D)

Vicis ocults en la construcció de la piscina

Joan Masferrer diu que fa dos anys es va parlar i publicitar que hi ha problemes de construcció al C10, i es va anar per jurisdicció Civil. Va resultar que no era l’adequada i ha de ser la Patrimonial. Detalla que hi ha pèrdues per lucre cessant, i per la reparació necessària. La pèrdua d’ingressos ha estat de 241.014,28 euros i les obres de reparació 240.812,93. Aquestes quantitats es reclamen solidàriament a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., Juan Andrés Hernando, Juan Sauque Brines, Francisco Javier López del Castillo, ASEMA,HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. que són els tècnics i contractistes que ho van fer.

Ramon Hurtado (PSC)diu que lo dels vicis ocults i reparacions els sembla correcte. Han passat governs de tots color, i no entenen que les obres es facin quan es municipalitza, amb unes pèrdues econòmiques que no es van valorar en el moment de passar-ho a gestió pròpia.

Carme Mallorques (D) té el dubte de que si l’empresa que ho va fer no és solvent a qui es reclama. També vol saber si aquestes pèrdues són correctes.

Masferrer diu que en Ramón ha barrejat conceptes, municipalització i reclamacions que ja estaven fetes. Són dues coses totalment separades. Van haver moltes baixes de socis, durant els tres mesos de les obres, que no s’han recuperat. A Carme Mallorques li diu que tot això acabarà amb Contenciós.

Hurtado opina que totes aquestes coses no les van valorar prou.

Rafel Caballeria (ERC) diu que s’ha fet un càlcul de baixes que han provocat pèrdues de lucre cessant.

Es vota, amb el resultat de 8 vots a favor, govern, i 6 abstencions, oposició

Variació dels estatuts de l’empresa C10

Masferrer exposa que cal modificar dos punts dels estatuts de la societat mercantil municipal “C-10 Serveis i Manteniments, S.L.”. Cal especificar millor els serveis que es poden encarregar a l’empresa i especificar que C10 no pot participar en licitacions que faci l’Ajuntament. Ja fa temps que cal municipalitzar el servei d’enllumenat municipal i el seu manteniment, perquè representarà un cost inferior i també amb el temps C10 pot assolir altres tasques. Si es llegeix “La Vila”, diu, es pot veure que ha estat un èxit la gestió fins ara.

Quesada diu que ja públicament i en privat l’equip del PSC ha manifestat el seu parer sobre C10 Manteniment i Serveis. No s’ha fet correctament des del principi, es va crear la Societat quan no es podia fer, i a partir d’aquí C10 té un pecat original que no curarem i tant ens fa el que facin. A “La Vila” fan propaganda positiva, lògicament, i dubta de que el manteniment de l’enllumenat es pugui fer així.

Masferrer i Quesada polemitzen un minut sobre el tema, i Quesada acaba reclamant la memòria que s’ha de fer, especificant les tasques i què es fa amb el personal, perquè s’està anat a la lleugera.

Jordi Nadal (PDeCAT) diu que s’ha parlat molt sovint, i Benet ho ha posat com estalvi, però C10 és una empresa que els que també en tenen i creixen poc a poc, en 10 anys aixequen un negoci, se sorprenen de que una empresa de recent creació  sigui millor que la seva competència i ja vulgui expandir-se. Si aguanta, excel·lent, però si s’ha de rescindir, qui paga les pèrdues? Perquè els governs posteriors poden pensar que la gestió privada és millor.

Masferrer diu que no creu que es vulgui posar com pecat original la seva creació. Les obres del C10 es tenien de fer, l’endeutament és molt baix i es pot crear una empresa així. L’encàrrec que es faci es farà per junta de Govern, incorporen algunes millores al que es fa actualment i es farà una memòria. A Nadal li diu que l’exemple que ha posat no és correcte i una empresa pública no funciona com una privada. Si algun cop s’ha de deixar, el personal serà subrogable, però no creuen que s’hagi de revertit, perquè funciona bé.

Fusté diu que no s’ha de fer actes de fe, només cal mirar números i polemitza amb Hurtado sobre despeses i previsions.

Caballeria diu que Quesada va dir que serien bel·ligerants en aquest tema sigui quin sigui el resultat i se’ls va convidar a formar part de l’organisme de control, que van rebutjar.

Quesada diu que no van voler entrar per culpa d’aquell pecat original, i no posaran cap contenciós sinó governen i fan les comprovacions adients. Si ho han fet tot bé, no s’han de preocupar i al senyor alcalde, li diu que ja ho tenien decidit abans de tenir una memòria. Això abans de veure si és millor de fer-ho com fins ara. El problema, segueix, és que vostès volen i després fan, sense haver-ho estudiat prèviament.

Nadal diu que subrogar és difícil, és una condició que poques empreses volen, i el Sr. Quesada té raó en que formar part d’aquest Òrgan implica ser corresponsables d’una cosa que creiem negativa.

Masferrer diu que la subrogació està regulada per llei.

Nadal diu que l’empresa hauria d’acceptar aquestes condicions.

Masferrer li diu que se sent amenaçat quan parlen de responsabilitats i que no han decidit res més que anar endavant, fent els estudis pertinents.

Es vota, 8 a favor (ERC i CUP) i 6 en contra, PSC PDeCAt i D

Tenim 18297 habitants

A continuació s’aprova unànimement la gestió del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2018, que és de 18.297 habitants

Variacions en canviar un regidor

La substitució, dins el grup del PDeCAT, de Tutti Company per Jordi Nadal, comporta la modificació de la composició de les comissions de treball així com el canvi de representants en òrgans col·legiats, cosa que també té el vot favorable de tots ja que no implica més que un canvi de noms.

Informacions

Després de donar compte d’Actes de junta de Govern i Decrets d’alcaldia es passa a informar de coses concretes per part dels diferents regidors.

Núria Hernàndez (ERC) marxa del Ple per qüestions personals i Rafel Caballeria és el primer en informar que properament es farà una taula rodona per parlar dels exiliats.

Marta Cordomí (CUP) comença amb un record especial pels presos i exiliats i diu que en aquell moment s’està inaugurant Cardoterror, i que del 18 al 25 de novembre serà la setmana de prevenció dels residus, amb diferents actes, com un taller de reparació de petits electrodomèstics i un mercat d’intercanvi. També diu que es projectarà un documental “Molta merda” produït a Cardedeu i encarregat pel Consell Comarcal del Maresme. També es farà un taller per ensenyar a fer servir productes no tòxics per netejar la casa. Després detalla força la programació del Teatre Auditori.

Hug Lucchetti (CUP) diu que estem immersos en la Setmana de la Cooperació Internacional i hi ha actes amb diferents entitats que fan projectes socials a l’estranger. A la tendència, diu, a retallar drets i acceptar a l’extrema dreta, cal fer-hi front des del nostre àmbit. Ja s’ha fet una cursa, es parla de com famílies de Burkina Faso estan explotades a València per fer orxata, de l’empresa Iliria, que està investigant la violència policial l’1-O i de xerrades sobre els sindicalistes i els drets dels treballadors a diferents llocs. S’acabarà la Setmana amb una Fira dissabte, amb dinar, jocs i danses del Senegal. S’acaba amb una actuació de l’Orquestra Àrab de Barcelona al Teatre Auditori.

Montserrat Badía (PSC) pregunta si hi ha pla B davant la previsió de pluja

Lucchetti diu que portar-ho a cobert és espatllar-ho molt, però que ho està valorant

Benet diu que al PSC ja ha fet un spoiler de que el BBVA ha venut molts habitatges, que ha posat a mans d’un fons d’inversió, ui que a Cardedeu en són 70 habitatges, en els que l’Ajuntament hi te preferència. Ens agradaria pujar impostos, riu, per comprar-ne molts, però en podrem comprar dos. Aixi va creixent el parc municipal.

Masferrer diu, també al PSC, que vostès diuen que ens venem el patrimoni. Ara traurem a la venda un altre! Serveis Econòmics diu que ara és un bon moment, perquè hi ha un solar de lliure mercat del que l’Ajuntament no en treu cap profit si no és així.

Hurtado pregunta per unes demandes sobre el tema de l’aigua, i també per com estan les casetes dels mestres, ja que parlen d’habitatges. En hi ha alguna d’arreglada?

Nadal també vol parlar d’habitatge. Vol conèixer el balanç dels diferents habitatges de que ha anat disposant l’Ajuntament. De 0 s’ha passat a 11, però voldria una valoració del que hi ha i les despeses en estudis.

Mallorques pregunta per les cases dels carrers Santander Navarra, plenes de rates i de les que no se’n parla. També diu que el valor cadastral del 2008 era un i ara s’hauria de baixar. En quant a Can Manent voldria saber com està el tema de la granja i els purins que hi van a parar.

Masferrer diu que sobre el contenciós pel que demana Hurtado li donarà les dades, que no té, ja que és un tema que porta directament Olivé.

Laia Muñoz (CUP) diu que sobre les Casetes dels mestres una ja té una família i l’altre està a punt de ser atorgada a una altra.

Masferrer, sobre les cases del carrer Santander, diu que en el Pla de Solars es va enviar més de 250 cartes, més que mai, per netejar-los i qui no ha fet el que cal ara té requeriments. Però aquestes cases no hi van entrar perquè es va enviar a qui té solar, i aquí està construït, però que ho tindran en compte. En quant a Can manent hi ha contenciosos en marxa i litigis per la claveguera que va a l’hort de Can Manent, amb purins que s’hi aboquen.

Benet Fuste diu que les revisions de canvis de cadastre les marca l’Estat, i que aquest valor ha de ser aproximadament el 50% del valor de mercat, i en el cas de Cardedeu està per sota del 48%

Mallorques diu que és molt variable.

Benet respon que s’hauria de poder mirar cada cas particular. A Nadal li diu que estan convidats a la Taula d’Habitatge, dimarts a les 17.30, i que podran fer una revisió de la situació actual.

Masferrer dóna el Ple per acabat a les 20.37 i dóna la paraula al Sr. Enrique Jimeno, un membre de Ciutadans que assisteix als darrers Plens i fa la sol·licitud prèvia per poder parlar.

Jimeno torna a reclamar per l’ocupació de l’espai públic per propaganda independentista, cosa amb la que no estan d’acord, però com que sap, diu, que no li faran cap cas presenta un altre problema, la neteja de la plaça Alsina, on s’acumulen moltes bosses d’escombraries i s’ha de millorar el servei de recollida

Masferrer diu que ja li va contestar, per escrit, sobre l’estelada, ho va llegir en el Ple anterior i no ho tornarà a fer. Li pregunta si té alguna informació sobre la desaparició de l’estelada del parterre.

Jimeno s’ofèn molt, Masferrer li diu que sols li pregunta si coneix alguna informació i els dos ho deixen córrer.

S’acaba el Ple a les 20.40

 

 

Be the first to comment on "El Ple aprova les ordenances fiscals per a l’any 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies