ple 25/05/2017

172 ple N0568

El NAS núm. 172 – juny 2017 – Ple Ordinari 25 de maig

El Ple Ordinari acaba amb polèmica sobre la zona vermella

La moció del PSC sobre codi ètic a les xarxes és rebutjada pel Govern

Per Xavier Navarro

El Ple comença amb l’absència de Míriam Nogueras i Carme Mallorques (CiU) i Glòria Pascual (PSC), que l’alcalde Enric Olivé (ERC) excusa. El mateix Olivé té un record per en Jordi Viñals, que va morir el passat 8 de maig i havia estat el Jutge de Pau durant 25anys.

S’aprova l’acta del Ple anterior sense incidències, per assentiment.

 

Gestió del Centre Esportiu

El segon punt és l’aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. Un cop llegit pel Secretari l’exposa l’alcalde, que fa un històric de la concessió de la piscina des de que es va inaugurar fa 10 anys i a partir de juny es portarà a través de l’empresa municipal, en gestió directa.

Jaume Gelada (PP) diu que per coherència seguiran votant en contra i creuen que es pot fer d’altra manera

Jordi Abad (GpC) diu que ja es prou conegut que hi votaran en contra

José Quesada (PSC) afirma que el seu també ho serà però volen dir que la gestió directe per part de l’entitat municipal va néixer en un moment sense pressupost, que després s’ha posat aprovant una variació. Creu que no es pot parlar de municipalització, sempre ho ha estat, sols es parla de gestió directe o indirecte. En temes de gestió s’hauria fugir de qüestions ideològiques, no s’ha analitzat prou bé. Continua fent una extensa explicació dels tipus de serveis i la realitat financera que comporta. L’únic que troba bé és el moment escollit per fer-ho, quan acaba la concessió. El personal que hi ha no ha de ser el motiu del canvi, queda en les mateixes condicions a la nova empresa, no per ser funcionaris sinó personal laboral. Quesada segueix dient que s’ha de tenir control sobre els serveis, que es pot fer bé de les dues maneres, és qüestió de voler controlar.

Calamanda Vila (CiU) diu que pel que ha vist no hi ha necessitar de fer aquest canvi. Creuen que si s’ha de municipalitzar alguna cosa hauria de ser el servei d’aigües, o l’Escola d’Adults, que per cert es pot portar de manera molt millorable en quant a la contractació. La tasca que l’Ajuntament ha de fer és el seguiment de les empreses i la transparència. Recorda el control que portaven ells abans, fins al punt de seguir un camió de les escombraries que pagava Cardedeu i un dia a la setmana treballava per un altre poble. Recorda el problema que es va generar amb l’equip psicopedagògic i que al final l’Administració és qui acaba pagant.

Olivé demana no allargar el debat, són les 19h 17’ i 45” i estan com en el Ple de febrer. “Han dit el mateix! Hauria preferit escoltar alguna cosa nova i no calen reiteracions”.

Abad diu que és un dret que tenen, el de manifestar la seva opinió.

Quesada diu que en cap moment els han provat que no tenen raó.

S’aprova amb 9 vots del Govern, ERC i CUP i 5 en contra, PSC, CiU, PP i GpC.

El punt següent es relaciona amb l’anterior, es tracta de l’aprovació de l’extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.

Olivé vol manifestar la bona entesa amb ICBN, destacant que a l’expedient de la liquidació es contempla el cànon.

Gelada diu que declaraven que no els era beneficiosa, però buscaven la pròrroga.

Abad diu que Gent pel Canvi no se suma a l’agraïment de l’Alcaldia, pensa que la gestió ha estat nefasta i que quan va ser regidor d’Esports ho va poder veure. Estan contents de que aquesta empresa deixi el servei.

Vila diu que els informes tècnics no coincideixen amb el que coneixen i per tant s’abstindran.

Olivé diu que els hi estan demanant que reposin tot el que cal.

10 vots a favor, ERC, CUP i GpC i 4 en contra PSC CiU i PP.

Taxes per ús de dependències municipals

Núria Hernández (ERC) explica que es vol determinar les taxes per ús de dependències municipals que entitats i empreses demanen. L’aula d’Informàtica i dependències de La Mongia són unes d’elles i les taxes es mourien entre 20 i 30 euros segons ús, per a cobrir les despeses, preus de mercat veient altres ajuntaments. És un servei que demanen altres escoles de formació. La Generalitat ha fet conveni amb entitats per a que puguin fer cursos.

Ramon Hurtado (PSC) diu que s’abstindran.

Vila diu que hi donaran suport, per donar formació contínua al llarg de la vida. Creu que s’ha d’augmentar l’oferta del propi municipi

11 vots a favor, ERC, CUP, CiU i GpC. 3 abstencions PSC i PP

Terme entre Llinars i Cardedeu

Joan Masferrer (ERC) explica l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars del Vallès i li diu al regidor Abad, que com a ell li agrada projectarà planells.
172 ple N0556

Explica que l’ajuntament de Llinars està revisant el seu Pla general i comprova els seus límits amb tots els altre municipis. En el cas del de Cardedeu, que no ho va fer en el moment de fer el POUM, l’Institut Cartogràfic ho ha fer, i si bé per la part de La Granada coincideixen no és així en el Polígon de les Aigües on s’ha fet una solució pactada per un triangle d’una nau que està majoritàriament a Cardedeu però te una part a Llinars, que s’ha cedit a la part gran per a no tenir complicacions d’IBI partit.

Abad agraeix que s’hagi posat el projector i està a favor.

Vila demana que es faci algun dia el mateix amb Cànoves.

Masferrer diu que ara mateix no hi ha intenció

Tots voten a favor

L’avinguda Europa i ADIF

Masferrer explica que quan es va fer el POUM hi havia un error, que els veïns de l’avinguda Europa demanen es corregeixi i per això es negocia amb ADIF, que també té interès en l’espai en conflicte. Porta a  aprovació les prescripcions fixades en l’informe d’ADIF, respecte la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l’avinguda Europa. Aquestes esmenes es volen presentar de nou a ADIF.

Ningú hi té res a dir excepte Hurtado, que diu que el vial, tal com està ara, no és carrer ni res.

Vila diu que ADIF és deutora, per les millores que ha fet l’Ajuntament a la zona i estaria bé que els veïns podessin anar a l’estació passant per aquest carrer.

Tots hi estan a favor

Les escoles bressol

172 ple N0565Isabel Sallés (ERC) comença per agrair a la gent que hi ha col•laborat els 10 anys de l’escola bressol “Els Daus”. Ara es tracta d’aprovar l’inici de la licitació de l’expedient de contractació de les escoles bressol “Can Serra” i “Els Daus”. Es tracta de licitacions independents, per a quatre anys, per un total de 3.250.000 euros. Seria 394.000 per any a Can Serra i 255.965 per any a Els Daus, xifres que van en funció del nombre d’alumnes. La durada és de 4 anys prorrogables 2 més. S’han fet variacions sobre criteris de puntuació: es prima a entitats que tinguin discapacitats i es valora la relació amb les famílies. Seguint la política del Govern el menjador primarà l’aliment fresc, ecològic i de proximitat.

Gelada diu que si la gent està contenta s’ha de valorar la continuïtat i no es valori tant a les empreses.

Sallés diu que hi està d’acord, però és un concurs.

S’aprova per unanimitat.

Baixar ràtios a les aules

La mateixa Isabel Sallés  exposa una moció que han demanat les AFAS, que han adequat a la mida de Cardedeu. La presenten els grups municipals d’ERC i la CUP, amb l’adhesió dels grups municipals de CiU i PSC. Llegeix tota la moció, que en resum demana 20 alumnes per aula a P3, en busca de resultats acadèmics i d’igualtat.

Gelada agraeix que no hi hagi transfons polític i recorda que el grup Popular va proposar no reduir un grup de P% i també que això depèn de la Generalitat, pel que no poden donar la culpa al senyor Montoro.

Hurtado diu que s’alegra de que per fi hi hagi una moció que parli de Cardedeu.

Vila recorda que el pas important va venir amb la LOGSE i que el Departament d’Ensenyament ha vist minvat el seu pressupost i, insisteix, no va ser decisió d’Ensenyament, sinó del senyor Montoro

Hug Lucchetti (CUP) fa broma de que pel gener el pressupost ja el decidirà el Govern de la Generalitat, tot arribarà!

Abad segueix la broma dient-li que espera que la CUP no hi estigui.

Tots hi voten a favor excepte el PP, que s’absté.

Codi ètic

Quesada presenta una moció del PSC per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d’internet de l’Ajuntament de Cardedeu. Diu que per les xarxes socials es produeixen situacions no desitjables i que els Reglament Orgànic Municipal que s’està confeccionant hauria de delimitar conductes, amb sancions, deixant clar quan és una situació individual, del càrrec o del grup municipal.

Gelada diu que s’hauria d’incloure en el ROM no sols per a càrrecs electes sinó també pels funcionaris de la casa. Hi votarà a favor.

Abad hi està d’acord, s’ha d’anar amb respecte.

Vila hi donarà suport tot i que l’Associació Catalana de Municipis ja en té un que es pot adaptar. Recorda que han estat el grup més atacat i que els funcionaris ja tenen el compromís de confidencialitat.

Benet Fusté (CUP) diu que comparteixen la raó de fons i en els treballs del ROM cal fer un document de debat. Pensa que cal més debat.

Masferrer diu que té poc més a afegir al que ha dit Benet. Ho veuen molt bé, però incloure un annex no. S’ha de passar per la comissió que està fent el ROM. S’ha de treballar més.

Així hi ha 5 vots a favor, PSC, CiU, GpC i PP i els 9 del Govern en contra, ERC i CUP

Part anomenada de control

El Secretari diu que s’ha donat compte als grups dels decrets d’alcaldia del núm. 2017/282 al 2017/339 i de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15 a 18/2017,12..

Informacions

Isabel Sallés parla del joc “Endevina-la” que es va iniciar a la Fira i en el que la Xarxa Comerç ha implicat 45 comerços. També del Dia de les danses de les escoles, que ja fa 20 anys se celebra, i que la Festa de les escoles fa ja 25 anys i es farà a Can Manent.

Lucchetti parla del COU, pressupost participatiu juvenil, que amplia terminis per a rebre projectes fins el 23 de juny degut a l’interès. que hi ha als Instituts. Tot es fa mitjançant les xarxes socials.

Hernández agraeix la feina de la Comissió de Sant Isidre. S’han fet modificacions a la fira i poden estar satisfets. Anuncia que es farà un acte institucional d’integració a la Xarxa d’Economia Social. També diu que s’han fet avenços en la línia de simplificació administrativa Finestreta Única Empresarial. També diu que el 4 de juny els Veïns del centre faran la Fira d’Art, que s’ha donat el Premi d’Honor Tomàs Balvey a Miquel Comas i que es començarà un curs de restauració de 150 hores en el Mosaic.

Marta Cordomí (CUP) parla de les obres de millora a Mestre Alexandri, de la visita de l’escola Quintana per veure la cura dels espais públics sense químics… de l’obra de Los Galindos a la plaça Sant Corneli i del fet que no es faci Aplec de Sardanes per gestió de l’entitat, una cosa que es venia fent sempre a final de juny. Parla de la festa de Sant Joan, de les festes de barri i la rebuda de la Flama del Canigó, també de la Festa del Foc. Acaba parlant de l’ampliació d’horaris de la Biblioteca per poder preparar exàmens i de que es la companyia Deu de deu Teatre farà una obra a Sant Hilari.

Rafel Caballeria (ERC) felicita al Futbol Club Cardedeu pel seu ascens a Primera Catalana, també al CEEC per la seva sisena victòria a la lliga catalana de horseball i recorda que aquest cap de setmana les noies es disputen el títol femení.

Masferrer parla d’una aplicació de mòbil per indicar incidències a la via pública. És una prova pilot que permetrà a tothom fer de zelador municipal. No és per fer preguntes, sols es poden fer indicacions. Explica que s’han enviat cartes als qui tenen solars bruts, ara es faran inspeccions i es passarà a la fase coercitiva. Ja està redactat el Pla Director de Clavegueram, on s’ha trobat el que hi ha millor de l’esperat.

Olivé diu que es convoca la plaça del Jutge de Pau substitut, així com recorda que hi ha lña presentació del llibre de Rosa Maria Pascual.

Quesada vol informar que el dia 20 de juny vindrà Iceta a presentar el seu llibre a la Biblioteca.

Precs i preguntes

Gelada diu que té el privilegi de ser el primer a parlar, i ho fa sobre el manifest conjunt de l’oposició que es va fer durant Sant Isidre sobre les festes de l’edifici ocupat del Casino. L’Alcalde ha demanat sempre temps però no es fa res per resoldre el problema i ha de preguntar si farà alguna cosa.

Abad diu que sobre aquest tema esperen una resposta i recorda que el Jutge ja va donar permís per entrar i comprovar l’estat de l’edifici. Demanen que s’esbrini d’un ve el fluid elèctric, ja que hi ha precedents de robatori. Passarà la informació al senyor Secretari, va detallant que no hi ha aigua potable, pel que demana a la regidora de Salut que ho faci inspeccionar… Acaba demanant empara al Secretari perquè faci actuar al Govern. Dit tot això demana una solució, l’Alcalde ho volia, però els companys de la CUP es van negar. De les activitats que fan moltes són bones i es podrien fer en un nou espai que llogui l’Ajuntament, respectant horaris i decibels com els demés. Insisteix al Secretari que ho demani.

Hurtado diu que l’Ajuntament és presoner, l’un de l’altre. No està en contra de les activitats, però si de que es faci complir les normes. Millor que no passi res, però seria un problema, està d’acord amb Gelada. També vol parlar d’una altra cosa: van demanar un espai a la Fira, com a PSC i no els van deixar dient que no es volien espais polítics. Però a la ANC bé que li van deixar per portar a SUMA+E parlant de la independència. També vol parlar de les pintades, on es tapen unes i d’altres es deixen. També vol saber perquè el mercat es desplaça a Francesc Macià, amb el problema dels aparcaments que es perden i perquè s’evita, contra tota lògica, posar-lo davant del BBVA.

Quesada diu que les rajoles de la plaça Macià estan deteriorades i els nens que hi jugues s’hi poden fer mal.

Vila demana llocs esportius i es queixa que si s’asfalta el lloc de terra on s’aparca al Pavelló s’ha de fer un canvi d’usos i es perdrà. Diu que l’ampliació de la zona vermella ha estat una inutilitat, que sols fa que crear problemes i deixar carrers buits, Parla dels contenidors plens que no es buiden. Fa un agraïment a la Comissió de la Fira de Sant Isidre, però li sembla molt bé l’Agroecologia, però es va arraconar l’Agroturisme. Parla dels til•lers de la carretera de Cànoves, dels que s’han de treure els brots, ja que es tracta d’arbres vells. No és una qüestió de químics, es fa  amà. També parla del Casino, que hauria de ser una activitat social. Fan falta espais municipals, espais per als joves…, una discoteca no va funcionar, però s’ha de trobar espais perquè no hagin d’agafar el cotxe i marxar. Insisteix en que s’ha d’obrir el carrer Dr. Klein fins Bellavista, que ara és un cul de sac.

Respostes

Olivé lamenta les molèsties que des del Casino es fa als veïns, però la forma en que van fer la protesta no li sembla bé. L’acta es pot fer un dia que no sigui diumenge de Fira. Queda clar que l’únic que es volia era visibilitzar. Sobre la demanda d’altres coses, com no servir alcohol a menors de 18 anys saben que és comú i no ho han demanat mai de cap altre lloc. Sobre l’enllumenat s’ha comprovat que no hi ha res de l’enllumenat públic punxat i Fecsa ha ampliat les seves mesures de protecció i no ha detectat res. Sobre l’estat de l’edifici la petició judicial d’entrar a comprovar no cal. Consta que el col•lectiu que hi ha dins ha agafat mostres que s’han fet analitzar i s’està a l’espera. Per això no cal entrar per obtenir una mostra. Sobre les molèsties als veïns la primera nit de la Fira es van aixecar actes, però a la segona no, perquè hi va haver moderació i mediació entre ocupants i veïns. Li diu al sr. Abad que poden fer una reunió sobre el tema.

Abad demana expedients administratius per activitats no autoritzades.

Olivé diu que si no hi ha actes no tot és tant simple de resoldre.

Abad respon que els hi va el Govern i no volen actuar.

Sallés respon sobre les obres que es farà a les escoles durant l’estiu, dient que els farà arribar detall i el seu valor.

Hernández diu que si el PSC va demanar fer un acte a la Fira, però que no es poden fer actes polítics. Lo de SUMA+E es va demanar fa tres mesos a traves de l’ANC que és del poble, de cap partit polític. La Comissió va ser qui va denegar  lo del PSC, la Fira està dedicada a actes de pagesia i perdria si es fan coses polítiques. Sobre el mercat municipal voldria que es fes un recorregut circular, però les obres ho compliquen. Properament es farà una reunió amb els paradistes. Ara hi ha bobres i s’ha de deixar espai per als camions.. El que diu Vila sobre l’Agroturisme li sembla absurd que pensin que se’l volen carregar perquè ho va fer el Govern anterior. Els de Turisme Rural no volen venir, i estan molt satisfets de l’Agroeco.

Masferrer diu que si no es netegen més pintades és per falta de recursos. En quant a les rajoles de la plaça Macià s’han de millorar, però no hi ha pressupost. I la casa de la Fundació Teresa Oller té les obres seguint el seu curs.

Laia Muñoz (CUP) diu que per correu els ha fet arribar les dades que li demanen.

Marta Cordomí diu que és cert que els contenidors costen molts de diners i hi ha abocaments furtius, molts d’ells de gent que ve d’altres municipis i creua Cardedeu.

Són les 21.03 i l’alcalde dóna per acabat el Ple, i permet, després, l’ús de la paraula a veïns que ho han demanat prèviament, en nom de Stop Zones Vermelles.

Protesta veïnal

172 ple N0566Cristina Galeto, exposa una sèrie de queixes, de veïns de l’Estalvi i del Centre, que volen deixar clar que en el Ple anterior es va dir que la zona vermella s’ampliava a petició de veïns i comerciants, però que el grup ja té 465 signatures, recollides en comerços, per demanar no es faci l’ampliació. Consideren que no s’ha consultat i que majoritàriament s’està en contra.

Demanen un estudi del parc mòbil per veïns i aparcaments que hi ha. Pensen que la zona vermella s’ha posat en els llocs més antics, on els edificis no tenen aparcament propi moltes vegades i el que es fa és provocar problemes de mobilitat interurbana. Demanen posar zona verda per a ús dels veïns, perquè se’ls complica molt la vida. També demanen llocs substitutoris si desapareixen aparcaments com el de Dr. Klein o Can Mills, però que no siguin privats, de venda.

Olivé agraeix el que s’ha dit.

Abad diu que com a regidor no hi està d’acord en l’augment de zona vermella i com a veí ni comerciant ha estat consultat.

Quesada està totalment d’acord amb el que s’ha exposat per Cristina, però que s’ha de donar una resposta que no sigui un paper. El regidor de Mobilitat s’hauria de reunir amb aquesta gent.

Vila demana una reconsideració, i de savis és rectificar.

Masferrer agraeix el to de la Cristina, que en altre temes no s’ha pogut tenir. El model de zona vermella, diu, és antic a Cardedeu i el que s’ha fet ara és una petita cirurgia a diferents espais. Afirma que hi ha peticions puntuals de comerços. Li diu a Cristina que hi ha un nivell estratègic, un model de fer espais per a vianants recuperant llocs que havien anat ocupant els cotxes. L’aposta és claríssima. Calen bosses dissuasòries per a no entrar al Centre. S’haurà de convocar a la Comissió de mobilitat i que vinguin.

Olivé que hi ha un període de prova i estan oberts a tornar-ne a parlar, és un tema on hi ha debat i qui demana zona blava.

A les 21, 22 ja marxa tothom.

Be the first to comment on "ple 25/05/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies