ple 27/04/2017

171 ple M9467

El NAS núm. 171 – maig 2017 – Ple ordinari del 27 d’abril –

Les zones vermelles segueix resultant un tema polèmic

Xavier Navarro

L’Alcalde, Enric Olivé (ERC) comença excusant als regidors Jordi Abad (GpC) i Jaume Gelada (PP) que no podran venir per motius laborals. A continuació es passa al primer punt de l’ordre els dia: Aprovar l’acta del Ple anterior, cosa que es fa sense que ningú hi tingui res en contra.

Després es proposa autoritzar a un funcionari, Jaume D. per a l’exercici d’activitats privades consistents en monitor de tennis fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament. Ho exposa Rafel Caballeria (ERC) i tots els regidors hi donen suport

Suspensió de llicències d’obres

Joan Masferrer (ERC) proposa la modificació de petites, diu, modificacions en el POUM. Variacions molt tècniques que han de quedar aclarides sense problemes d’interpretació. També serviran, segueix, per adaptar-se a noves lleis, com la d’accessibilitat. També cal afinar les condicions que regulen els equipaments que es poden fer a cada lloc, segons les claus d’ús. Una altra modificació tracta dels volums i les seves modificacions regulant el règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme i ampliar les obres permeses en els edificis en situació de fora d’ordenació. Una quarta modificació regula els aparcaments en nous edificis. Una altre concreta el què és alçada lliure i alçada habitable, de la que s’ha de restar el cel ras. També es regulen les piscines, amb consideració de l’espai ocupat per les piscines com a sòl pavimentat dins del sòl lliure d’edificació de la parcel·la. La setena modificació regula obres majors i menors. La vuitena, la distància entre mitgeres definitives i provisionals, concretant quan es poden obrir finestres, o no, segons alçades, així com les tanques en zona urbanitzable, que poden ser d’un metre amb filats, evitant espais tancats.

El mateix Masferrer segueix, dient que les benzineres han d’anar a zones industrials, així com els nous tallers de cotxes i finalment normalitzar els patis interiors. Mentre es tramiti tot se suspenen les llicències d’obres en tot el municipi.

José Quesada (PSC) diu que hi estan a favor, perquè ajuda a la normativa urbanística als ciutadans i facilita als funcionaris la seva tasca. Proposen que si la funcionalitat d’un edifici no s’ajusta, si es modifica, no es faci en tot el Pla, que és farragós, sinó concretant.

Calamanda Vila (CiU) diu estar d’acord amb el Sr. Quesada. La realitat fa que s’hagi d’adequar coses que no s’havien previst com les tanques, opaques o no. Demanen que es faci entenedor a la ciutadania.

Masferrer diu que la proposta del Sr. Quesada ja està prevista, presentant-se com a Pla especial d’equipaments quan sigui necessari, i així l’Ajuntament no estigui lligat de mans.

Tots hi voten a favor

Compensacions entre Les Pinedes i el sector de Dr. Klein

Masferrer diu que és un tema que cueja des de fa anys. S’ha volgut fer una zona discontínua entre Les Pinedes i Dr. Klein, aprovat el 2014, però Urbanisme ha dit que no hi pot haver aquesta discontinuïtat i la zona verda de Dr. Klein i Can Manent ha d’estar allà. S’han desestimat al·legacions, bàsicament d’un particular que vol posar sostre a Les Pinedes, però Urbanisme ja ha deixat clar que allà no es pot construir. També hi ha al·legacions de CiU sobre el sostre construïble. S’estimen sols les d’estudiar incrementar el sostre en el sector Can Manent, i que s’ajusti a preu de mercat.

Quesada diu que ja es van pronunciar, que estaven a favor del que deia una sentència judicial dient que no es podia posar la zona verda al Nord, Pinedes. “Nosaltres estem interessats en que es desenvolupi el polígon i es faci el carrer Dr. Klein per corregir l’error que va ser fer el carril bici del carrer Llinars”.

Vila diu que Urbanisme va deixar clar que els números havien de ser viables, i que per això es passa de 22.000 metres a 33.000 i deixar un corredor biològic que no és tal. Això té intencionalitat política. El carrer Dr. Klein es pot obrir i acabar amb una activitat no permesa, que es deixa vagi fent.. Resumit, diu, es fa un expedient molt ordenat i no realitzable, que quedarà allà, endreçat. Els veïns de Bellavista necessiten no anar per un camí de terra i fer amb 200.000 euros un carrer per cessió anticipada. No està d’acord en densificar, allà tot són casetes i es vol posar blocs de 1 més 3.

Benet Fusté (CUP) li contesta dient que el sòl és un bé escàs i el que es vol són zones verdes, transport públic i habitatge cal densificar.

Masferrer diu que la modificació de 22.000 a 33.000 metres és perquè “vostès van aprovar 19.000 a Les Pinedes i així es fa tot aquí deixant lliure Les Pinedes, que no sols és connector ecològic sinó que es garanteix una separació entre municipis. Li recorda que com a alcaldessa va aprovar coses que també permetien sis blocs de planta baixa més tres, i li recorda que el 29 de gener del 2009 ho va aprovar per Decret.

Vila diu que no, però Masferrer li diu que no és una densificació assumible, com a plaça Clavé i altres llocs. Així deixen un cinturó verd en voltant del municipi.

Ramon Hurtado (PSC) diu a Benet que en el mandat anterior la CUP demanava fer planta més 2.

Vila insisteix en que aquesta solució no és bona pel poble i es passa a votació.

Els 9 de Govern a favor, els 3 de CiU en contra i els 3 del PSC s’abstenen.

Ordenança de tinença d’animals

Laia Muñoz (CUP) explica les modificacions en l’ordenança que es fan degut a al·legacions. Informa que hi ha hagut 62 al·legacions de les que s’han acceptat algunes coses. Així ara es torna a portar a aprovació provisional i torna a haver termini de 30 dies per presentar al·legacions, podent-se aprovar en el Ple de juny. Muñoz diu que en aquest temps s’ha parlat amb les plataformes que s’han creat i se’ls va enviar l’esborrall, que també s’ha posat al web municipal. Algunes demandes s’han desestimat perquè ja estan contemplades per regles del Govern espanyol o de la Generalitat. Si que es concreten coses com si poden beure en llocs públics, es prohibeix fer cria en domicilis privats i es concreten coses en matèria de corretges que es poden fer servir. Els espais on poden anar deslligats, fora de la trama urbana consolidada, són els camins rurals i els boscos. S’habilitarà quatre espais que es poden utilitzar tot l’any i tres amb limitacions horàries i es fa com “espais vius”, que poden ser modificats sense haver de passar per Ple.

Hurtado diu que es va voler multar abans d’informar a la gent si els gossos anaven deslligats i creu que no es pot limitar abans de fer els espais per gossos lliures. També creu que hi ha camins com el de Sant Hilari o Can Tramp que tenen molta gent passejant a peu o amb bici i s’hauria de limitar en llocs així. Ara es parla de Mestre Alexandri Al costat dels Pinetons on s’acaben de posar flors i arreglar? A Can Montells on la gent va a patinar?, Dominics prop dels instituts on la canalla va a jugar? Calen menys presses, diu, i han de ser espais tancats i amb bosses. No poden estar a favor de la proposta ja que no hi ha res pressupostat “Pressupost zero! Així com hi ha previstos 12.000 euros per llogar tres bosses d’aparcament, s’han de llogar espais perquè qui té gos li pugui donar esbargiment i els qui no els volen puguin anar tranquils”.

Vila diu que és una contradicció de que un govern que vol tanta llibertat vulgui regular el temps que es pot passejar el gos. Dedicar a la Policia a perseguir gossos sense lligar quan s’ha de frenar als cotxes que venen d’altres municipis i passen a molta velocitat… No hi estan d’acord.

Laia Muñoz li diu al PSC que cap pressa, s’hauria aprovat el gener, s’ha anat consultant a la gent i s’aprovarà el juny. Per altra part, diu que des del juny del 2016 s’hi treballa i els grups municipals no hi ha fet aportacions, fins ara. Recorda que la normativa vigent ve d’un govern de Calamanda i no hi ha cap espai habilitat. Com es pot demanar ara! Quan podien no ho van fer. Els espais designats no estan posats sense mirar. El dels Instituts té horari i Mestre Alexandri és perquè hi ha persones grans que no poden anar molt lluny. S’ha de vigilar que la gent sigui responsable de les seves obligacions.

Hurtado reclama espais tancats.

Muñoz li diu que dins el mateix grup del PSC no hi ha acord i ara no ha fet més que posar el problema davant la taula i afrontar-lo confiant en la gent.

Vila diu que sí que s’havia fet, hi havia queixes, es va calcular el cost de fer espais, “poden buscar-ho per la casa…que hi és.

S’aprova amb els 9 vots del Govern i els 6 de l’oposició en contra

Normes per al mercat setmanal

Núria Hernández (ERC) diu que l’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública ha quedat obsoleta per les diferents regulacions d’àmbit autonòmic, estatal i europeu. L’europea aconsella garantir periòdicament els drets dels comerciants I LA Diputació de Barcelona ha fet una ordenança tipus, que s’aprofita, amb algunes modificacions, preveient l’oferta que hi ha a la població, regulant l’horari i evitant la discontinuïtat. Cap a l’estiu es preveu una licitació de parades per tal de no deixar espais buits i aconseguir un circuit.

Quesada pregunta per si s’ha consultat als comerciants sobre això.

Carme Mallorques (CiU) també pregunta si s’ha consultat a l’associació de paradistes

Hernández diu que seguint consells del Servei Jurídic s’ha fet publicitat via web, on també poden participar els ciutadans. Diu que estan en contacte amb l’associació de paradistes i que han fet una ordenança continuista amb el model de la Diputació.

Quesada diu que no s’ha fomentat la participació ciutadana i suggereix que el règim sancionador s’unifiqui amb les ordenances generals en quant al què són faltes greus, lleus i les diferents categories, unificant-la també amb la d’animals que s’acaba d’aprovar.

Mallorques diu que als paradistes se’ls ha d’informar bé, molts no miren el web de Cardedeu, són d’altres llocs i s’han d’informar correctament.

S’aprova per unanimitat.

Parades annexes al Mercat Municipal

La mateixa Núria Hernández explica que es pretén prioritzar les iniciatives que promoguin que els productors venguin ells mateixos el producte, i fomentar també el que és de proximitat i ecològic. Això, diu, es fa amb l’aval de la Diputació i es participa en una prova pilot de sis municipis i permet assessorament jurídic i per això es regula la ocupació de part del carrer Cervantes.

Quesada diu que estan d’acord, però no els agrada les conseqüències. Creuen que per tenir un espai tancat, ocupat, sis hores a la setmana no s’havia d’ampliar la zona vermella i perjudicar als veïns sis dies a la setmana.

Mallorques pregunta quines taxes s’apliquen i saber si les parades del mercat estan d’acord amb aquests annexes.

Hernández diu que l’ampliació de la zona vermella no es fa només per les 6 hores del mercat de proximitat dels dissabtes. Sobre les taxes d’aquests paradistes no els entren com els del mercat, ja que no han d’amortitzar inversions ni usar càmeres. Sobre si hi estan d’acord o no, estem fent un esforç important en dinamitzar el mercat i col·laborem de forma estreta. Ells ho veuen com una cosa positiva perquè si es promou el mercat de pagès és interessant per a la resta de comerç, és una aposta, diu Hi ha una persona afectada, que ven fruita i verdura i s’hi està parlant, però en períodes de canvi la gent es reinventa i pot millorar el seu establiment.

Quesada li diu a Hernández que a la Comissió Informativa va dir que s’ampliaria la zona vermella pel mer cat dels dissabtes i ja van dir-li que no ho veuen bé, ja que es perjudica als ciutadans que viuen a la zona i que per unes activitats de poc temps a la setmana es perjudica a gent tot el temps. El que calen és més places d’aparcament, no més zones vermelles.

Mallorques diu que el mercat de pagès no s’ha inventat ara. L’agroecologia és antiga i veuen les queixes dels comerciants, que veuen que es mima més a un sector que a la resta. Per tant s’abstindran.

Olivé diu que la zona vermella és un altre debat.

Hernández diu que impulsar el mercat de pagès és impulsar que el nostre paisatge no sols sigui bonic, sinó rendible i sostenible.

12 vots a favor ERC, CUP, PSC, i 3 abstencions CiU

Nou reglament del Mercat Municipal

Núria Hernández diu que es fan algunes modificacions al reglament del 1988, ja modificat el 2011 i 2013. Són sobre drets i deures dels paradistes, cal polir coses per millorar el funcionament. Es modifiquen les sancions per incomplir l’horari, perquè les parades han d’estar obertes i l’horari ha de ser comú per tenir un mercat atractiu. Es regulen les transmissions i ocupacions de parades, i si no es lloguen se sancionarà. “S’ha de fer un mercat atractiu per promoure un consum responsable”

S’aprova per unanimitat

Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Hernández explica que ja en el Pla d’Acció Municipal s’expressava la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de l’economia social i solidària del municipi de Cardedeu i ja l’Ajuntament va signar la Declaració “Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària” en el marc de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària que es va celebrar els dies 22 i 23 d’octubre de 2015, que va organitzar el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, formalitzant la seva adhesió al procés per la creació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Diu que la Xarxa té més de 40 ajuntaments, entre ells Barcelona, Hospitalet…i es tenen projectes útils.

Tots hi voten a favor

A continuació es dóna compte dels decrets d’alcaldia i es passa a informacions diverses

Informacions

Hug Lucchetti (CUP) explica que el Procés Participatiu per Joves s’està fent ja per segon cop. Hi ha 8.000 euros i des del Casal de la Fusteria es coordina una votació via xarxes socials. Després recorda que el pont que ve (1 de maig) és reivindicatiu, amb moltes manifestacions i anima a anar a Granollers a recordar les persones assassinades a Chicago per tenir les 8 hores, Diu que els beneficis empresarials van pujant i els salaris baixen. Acaba recordant que el dia 29 hi ha la manifestació a València per reivindicar els Països Catalans.

Isabel Sallés (ERC) recorda que hi ha les preinscripcions a les llars d’infants.

Núria Hernández diu que el Museu ja té acabat el jardí de plantes remeieres i que es farà el lliurament del Premi d’Honor Tomàs Balvey. Parla de la Fira de Sant Isidre, on s’estrenarà el nou enjardinament dels parcs. Destaca l’espai d’Agroturisme i ecologia i vindran “patums” com en Mauri per parlar del canvi climàtic. Informa que ja han arribat els diners de la Diputació per fer Plans d’Ocupació i aquest any s’aprofiten per a personal intern, però 100.000 euros es destinen a un projecte público-privat amb empreses, que amb 6 mesos són “pan para hoy y hambre para mañana”, fomentant projectes de formació i que les empreses contractin.

Marta Cordomí (CUP) parla de la Fira de Sant Isidre, de la Mostra Gastronòmica, que tindrà informadors mediambientals indicant què s’ha de fer amb els residus. L’estand de l’Ajuntament variarà de lloc i amplitud, promourà el CEM i tindrà usos més concrets. La Setmana de l’Energia s’avança per posar-la a la Fira, amb jocs i tenir un assessor energètic. Informa que es posaran jardineres a la plaça Alsina amb plantes d’horta. La idea és que els veïns les reguin i es puguin menjar. Després s’estén descrivint els espectacles que es faran al CQK i a la plaça Sant Corneli i anuncia que a la plaça de l’Església es farà una Diada Castellera, que fan els Xics de Granollers, dels que una quarta part de la colla és de Cardedeu. També hi vindran coles convidades. Recorda que també es farà la Cursa de Sant Isidre.

Rafel Caballeria parla d’aquesta cursa, que es fa el dia 7, i de que també hi ha la Cursa infantil.

Masferrer parla de la campanya de neteja de solars per tal d’evitar incendia a l’estiu. Un cop enviades les cartes, molts veïns compleixen, es revisarà a final de maig, i es vol controlar la zona perimetral del municipi. Parla de les obres a la carretera de Cànoves, que començaran el 2 de maig i acaba dient que el dia 5 es farà una passejada pels parcs dins el programa “Cardedeu en transformació”, que acabarà amb pica pica.

Olivé dóna la paraula a Quesada, que diu que Lucchetti ha fet publicitat de l’acte de Granollers i ell vol recordar que a Barcelona, a la plaça Sant Felip Neri, es farà la Festa del Treball.

Hurtado pregunta per les “casetes dels mestres” i perles parcel·les de La Granada que es van mesurar malament i la de l’Ajuntament no ha rebut compensació econòmica.

Quesada parla dels preus públics del CEM, “accepto que hi hagi un benefici, per l’exempció de l’IVA, per exemple, però perquè es deixen els mateixos preus, doncs?” També pregunta per les zones vermelles, que no coincideix el que s’ha pintat al carrer amb el que hi ha en el planell. Pensa que s’han posat zones vermelles sense parlar-ho amb els veïns, que són també afectats. S’ha de conciliar la necessitat dels comerciants i dels veïns. També s’ha de preveure que les bosses d’aparcament grans són privades i acabaran desapareixent.

Vila vol demanar que en una Comissió es parli del servei d’aigües. Sobre els aparcaments els preocupa que el del Pavelló si s’asfalta, ja no serà equipament esportiu, i calen aparcaments I zones esportives. Sobre les zones vermelles es veuen imatges de com en hores de comerç estan buides, creu que amb el pinzell vermell s’estan passant. Sobre la casa de la Fundació Teresa Oller, ja el 2014 hi havia pla per arreglar-la i no s’ha fet. En quant a Habitatge sap que es volen comprar dos pisos, però aquests 180.000 euros poden servir per a fer pactes i obtenir molts més llocs.

Olivé diu a Hurtado que el camí de Can Volart es fa servir per anar a Sant Hilari, i no s’ha arribat a cap acord per fer-lo servir i s’ha fet una reparcel·lació que ha fet desaparèixer camins i altres passen a ser de titularitat municipal. Hi ha un expedient, segueix, per veure quina titularitat han de tenir. Sobre el tema de l’aigua hi ha molts expedients, sobre canons no cobrats i litigis creuats. A Vila li pren la paraula i es farà una Comissió.

Laia Muñoz diu que sobre la casa de Teresa Oller estan preparant una visita amb els regidors per informar. S’està pendent d’obres a la cuina i cal trobar recursos per acabar-la.

Olivé diu que parlant amb el Patronat Teresa Oller es creu que amb 20.000 euros més s’acaba.

Muñoz diu que la Generalitat dóna suport a això i sobre les “casetes dels mestres” s’està pendent de començar obres.

Caballeria diu a Quesada que en el CEM hi ha una rebaixa de l’IVA i benefici empresarial, però sense baixar tarifes es busca una viabilitat i implicació social. Tenen dades del 2015 i no sempre la iniciativa privada funciona, perquè encara les estan buscant per donar-se-les a final de maig. Estan pendents de les obres que han de fer i l’afectació als usuaris, que seran bonificats per no poder fer servir totes les instal·lacions. Després es tindran tots els comptes i re formularan els preus públics.

Hernández parla de jornades de networking que tenen en conveni amb altres ajuntaments, que permet accedir a subvencions de municipis de 50.000 habitants i així dinamitzar comerç i polígons. Es va fer a Sant Pere de Vilamajor, perquè s’ha de repartir entre els participants.

Masferrer parla del tema de les parcel·les de La Granada. Efectivament la parcel·la veu mermat el seu sol, que s’ha de repercutir, però no es pot fer al veí del costat ja que és una acumulació de metres que es va arrossegant d’una parcel·la a l’altre, incrementant-se. S’ha de rescabalar amb una solució econòmica, perquè no es pot tirar a terra totes aquelles construccions que tenen més de 15 anys. Sobre la zona vermella el plànol del web és orientatiu, s’ha ampliat amb 96 places, depenent de la mida dels vehicles. Sobre els veïns… és un debat històric. Es van fer tiquets pels veïns, que no van funcionar, i ara hi ha qui canvia el rellotge sense que es mogui el cotxe. Els veïns poden demanar un tiquet que allarga el temps en una per davant i una altra per darrera, però no per tot el dia. Estem oberts a revisar, però no cada mes. Sobre Can Mills i Dr. Klein se sap que poden deixar de poder-se fer servir i es busquen solucions el més prop possible. Sobre el que diu Vila del del Pavelló és el mateix, i cal trobar també llocs per a l’esport.

Benet Fusté diu que l’habitatge és un dels eixos prioritaris, s’ha fet millores i estan pendent dels que estan buits en mans de les financeres, alguns via sanció i d’altres amb acords. Pel que fa a pisos particulars buits es van enviar 350 cartes i moltes no van tenir resposta, d’altres han demanat ajut per rehabilitacions.

A les 21.18 Olivé acaba el Ple i després donarà la paraula a un ciutadà que vol dir alguna cosa.

Ja acabat el Ple es parla dels gossos i de Les Pinedes

Entre el públic hi ha quatre persones amb samarretes de Cardegos i Mireia Pardina exposa disconformitat amb la nova reglamentació, que creuen no respecta els drets del animals i hi faran al·legacions.

Després Gustau Barbat també mostra disconformitat en l’acordat sobre Les Pinedes i anuncia recursos legals.

Be the first to comment on "ple 27/04/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies