ple 30/11/2017

177 ple N4772

El NAS núm. 177 – desembre 2017 –

El Ple de pressupostos tenia 10 cadires reservades per als presos polítics

18.906.000,00 euros és el pressupost per al 2018

Xavier Navarro

El Ple del 30 de novembre va començar amb unes paraules de l’alcalde, Enric Olivé (ERC) on diu que cal desemmascarar botxins i col·laboradors necessaris de la situació actual. Dit això explica que començaran el Ple llegint un manifest de manera coral, ho faran les dones del Consistori. Es tracta d’un manifest unitari per eliminar la violència envers les dones, recordant que el dia 25 va ser un dia senyalat per a tenir present que s’està lluny d’haver eradicat aquesta xacra.

Entre les cadires del públic, escàs com és habitual, hi ha deu cadires reservades, amb el nom dels Consellers del Govern empresonats i dels presidents d’Omnium i l’ANC en idèntica situació. Davant la taula de cada regidor, a excepció de Jaume Gelada (PP) hi ha un dibuix amb les cares dels presos i demanant el seu alliberament.

El manifest el comença a llegir Marta Cordomí (CUP9 i la segueixen Núria Hernández (ERC) Tutti Company (PDeCAT), Isabell Sallès (ERC), Carme Mallorques (Demòcrates) Montserrat Badía (PSC) i Laia Muñoz (CUP). Aquest fa un repàs força exhaustiu de les situacions de violència en que la dona, en la seva vida diària, se sent agredida. “Cap càrrec, ni autoritat, ni persona, de cap dret sobre una dona pel sol fet de ser-ho” “No, és no, sempre, no s’ha de repetir” “Cap mena de violència o actitud masclista, si és percebuda i no es denúncia converteix en còmplice” “Banalitzar les estadístiques és no afrontar el problema” “Ningú, ningú ha de dir a una dona com ha de ser o ha de viure”.

El relat de moltes situacions quotidianes que s’han normalitzat no deixa de ser microagressions, però agressions, que no permeten a les dones viure amb naturalitat i tranquil·litat. Quan s’acaba de llegir el text hi ha aplaudiments i es tracta el primer punt de l’ordre del dia.

L’Acta del Ple anterior s’aprova per assentiment, sense que ningú hi tingui cap problema.

La Tèxtil Rase declarada BCIL

Joan Masferrer (ERC) explica que es porta a aprovació del Ple la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Diu que adequar-la al catàleg del 2000 permetrà una major protecció i accedir a altres subvencions.

Ramon Hurtado (PSC) opina que el finançament de les obres a la Tèxtil no s’hauria de fer venent parcel·les, sinó que hauria de ser amb Fons europeus. No estan en contra de Cultura, però creuen que els diners han d’anar a alteres necessitats del poble.

Marc Blanché (PDeCAT-D) diu que hi votaran a favor, perquè és millorar la protecció del Patrimoni, sense entrar en a que es vol dedicar l’edifici.

Masferrer respon que així es busquen al màxim les subvencions i que pel gener o febrer es podria dir com es fan les licitacions.

Tots hi voten a favor.

18.345 habitants a principi d’any

L’alcalde diu que el primer de gener del 2017 ha Cardedeu hi ha 18.345 habitants, gairebé meitat homes i dones i que durant el 2016 hi va haver 186 naixements i 112 defuncions. Detalla diversos moviments de canvis de residència i destaca que en total s’ha augmentat en 135 habitants en un any.

Canvi de representants en òrgans col·legiats

El fet que hi hagi variacions recents en els regidors del PDeCAT-D i PSC fa que es reestructuri la representació d’aquests grups municipals en quant a estar representats a diversos òrgans i comissions

Tots hi voten a favor

Variació en el conveni amb la Fundació Teresa Oller

Benet Fusté diu que la casa cedida a l’Ajuntament per la Fundació Teresa Oller era a canvi de fer les obres per adequar-la. S’havia previst destinar la planta a joves en exclusió social, la primera planta a bugaderia i la segona a habitatge. Es demana passar-ho tot a habitatge, amb capacitat per a unes 15 persones. Serveis Socials necessiten allotjament sovint, de manera transitòria i pot ser de més utilitat.

Jaume Gelada diu que vota a favor

Jordi Abad (GpG) vol començar per felicitar al Govern, tot i que quan va ser regidor patró va tenir problemes amb ells, que eren oposició, per fer el que calia. Però ara s’ha fet, i els felicita, així com al personal de la casa. Quan fan coses bé cal dir-ho i si ho fan malament també.

Marc Blanché vol recordar que és una feina que ha portat molts anys, cal felicitar-los.

Tots voten a favor

177 ple N4776

Pla Parcial sector 6

Masferrer explica que s’ha tramitat aquest Pla per a usos industrials. Es projecta a la pantalla la zona de la que es parla al límit del terme municipal amb el municipi de La Roca.

Està creuat per la carretera BV-5105, i es troba a 350metres de la sortida 12 de l’autopista AP-7. Els límits del sector son: al nord el Sector 7, definit pel POUM, a l’est la riera de Vallforners a l’oest el torrent del Clavetaire i el límit del terme municipal, al sud el límit de terme, també.

Diu que aquest Sector 6 i el de Can Boixaderas es fan en paral·lel i tot passa a urbà. Urbanisme demana integrar els terrenys vora l’autopista.

Tots hi voten a favor.

Pressupost per al 2018

Enric Olivé s’estén en detallar el que s’està portant a aprovació: l’estat d’ingressos i despeses, l’estat del deute, la liquidació del pressupost del 2015, un avanç de la liquidació del del 2016, i la plantilla de personal.

Comença per agrair als tècnics de Serveis Econòmics i als de diferents àrees que han participat en la seva elaboració. Lamenta i demana disculpes de que alguna documentació s’hagi donat tard per escrit, tot i que s’havia penjat per poder-ho estudiar i que es va donar a la Comissió Informativa. Total 18.906.000,00 euros.

Hi ha hagut una evolució des dels 22 milions del 2008, a l’inici de la crisi, i els vora de 14 el 2012, quan es va tocar fons, iniciant-se una lenta recuperació, que ara és del 4.45% d’augment sobre el de l’any anterior. Diu Olivé que els impostos directes es pressuposten amb decrement, perquè un estudi dels padrons ho aconsella i que hi ha insolvents, pel que cal ajustar-se a la realitat i no fer volar coloms. L’increment ve per l’IBI, a conseqüència de les revisions cadastrals del 2008 i un increment per l’IPC, però redueixen l’IAE i també hi ha un decrement per l’impost als vehicles. Els indirectes són pocs, són llicències d’obres i apertures, veuen que hi ha una certa bonança i es calculen a l’alça. La taxa de recollida d’escombraries té decrement, tot i fer modificacions en el repartiment, però el cost baixa. L’increment ve per la incorporació d’ingressos provinents del GIM10 després de la municipalització. També s’espera un ingrés de 400.000 euros en transferències de l’Estat i Generalitat. El Deute representa un increment de 100.000 euros, ja que s’ha amortitzat i hi ha menys interessos.

Hi ha un increment de despesa en un 1% en concepte de personal. Noves places a Cultura i Gent Gran. És personal que fins ara es paga a compte d’un altre i ara passa a ser propi. Aquesta internalització suposa un estalvi de 60.000 euros. En el capítol 2, Despeses corrents, hi ha un increment del 7%, perquè s’incorpora el paquet que l’Ajuntament fa a la seva empresa C10, de 800.000 euros i també es passa al mateix capítol la despesa de l’Escola Bressol.

En quant a Inversions, segueix Olivé, sí que ja no és tant tècnic i la cosa ja és més intencional. S’incrementa en 400.000 Participació Ciutadana, per a fer un pressupost participatiu on la gent opini. Li diu a Jordi Abad que han tingut en compte posar més bancs pels carrers per a descans de la gent gran.

Va detallant en què seran els increments, i Acció Social, Educació, Participació Ciutadana, i municipalització de serveis seran els incrementats, la resta és molt continuista, diu.

Vol destacar que el C10 durant el 2017 acabarà amb un superàvit de 108.000 euros i l’Ajuntament hi haurà d’aportar uns 90.000, pel que serà un guany de 18.000. Hi ha hagut una davallada de socis i s’han ofert descomptes per a recuperar-ne els que s’han donat de baixa per les obres. Les previsions pel 2018 són que hi haurà uns guanys sobre 300.000, sense haver de fer més inversió, amb el que quedarà un bon coixí. S’avança al que pugui dir l’oposició de que no es busquen guanys, que revertiran en el poble. Això fa pensar que en dos anys s’haurà guanyat el mateix que en els canons cobrats durant vuit anys.

En quant al Deute, actualment és del 53%, una bona xifra.

Jaume Gelada diu que s’ha passat per pressupostos de 25 milions i es van tenir d’abaixar a 14. Sempre hi ha votat a favor, les inversions podran ser millors o pitjors. No es queixa de manca d’informació perquè no va poder venir. No són uns pressupostos d’esquerra, són uns que puc assumir totalment, però no puc votar a favor si es destina un sol euro a coses com pagar a l’AMI (Associació de municipis per a la independència).

Abad diu que venia una mica molest, per manca de documentació a temps i un tema que cal millorar: les reunions han de ser a hores que els regidors puguin venir, a les 6 de la tarda els qui treballen no poden venir. “Parlen molt de participació però no la tenen amb els representants del poble”. En el Govern anterior es feien més reunions, però a hores possibles, segueix, i afegeix que està d’acord amb la majoria de coses del Pressupost. Només en el tema de l’empresa C10 no ho veu clar, dubta que no hi hagi problemes, i va demanar que es votés per separat el Pressupost de l’Ajuntament i el del C10. “Venia amb intenció de votar en contra, més que res per cabreig, però hi votaré a favor”.

José Quesada (PSC) comença alegrant-se de que la Laia ja estigui en el Ple després del seu part. Es queixa de no tenir la documentació a temps, i tenir els documents vol dir poder-los estudiar i no entrar a les reunions sense poder aportar res. D’aquesta manera estan fent un tràmit per complir, més que deixar participar a l’oposició. Pensen que la Participació Ciutadana hauria d’estar més present en el Pressupost general. Ara estan en el tercer any de mandat i en el Govern anterior, quan estaven a l’oposició, protestaven per tenir les coses a temps, i ara fan el mateix, “avui al migdia hem rebut documentació modificada. No es treballa correctament”. El Pressupost és el moment polític més important i els ha decebut que la Memòria d’Alcaldia no es vegi molta diferència de la Memòria Econòmica. Només ha aclarit que hi ha intenció d’internalitzar serveis. Sobre l’IBI creu que hi ha una doble pujada, l’increment que ve de la revisió del 2008 i ara incrementar un 2% més. Els sembla una animalada! Perquè els treballadors i conjunt de la ciutadania no ha notat encara la millora. No veuen els ingressos del C10, però en el full que els han donat no està especificat si són ingressos reals. Les obres han fet marxar a gent i si han provat altres coses difícilment tornaran. Creuen que han fet uns càlculs possibilistes, que no seran reals. Creu que la Societat neix d’una manera il·legal , per no tenir un Pla Financer.” Vostè ho veu molt bé, però aquesta societat té un pecat original i per això nosaltres no hi volem participar. Sobre el tema BCS i els seus contractes s’internalitzen, però s’han de convocar aquestes places, no són subrogables. Com Jordi Abad, pensa que aquesta societat serà una càrrega per l’Ajuntament. Han trobat a faltar l’aportació a la Fundació Montserrat Montero, que si bé no és competència nostre, estaria bé participar-hi i sufragar despeses, que després es reclamarien a la Generalitat.

En quant a la Cooperació, segueix Quesada, hi havia uns 60.000 euros i ara sembla que es baixa. Sobre inversions, aquest any són raonables. L’any passat hi havia la de la Tèxtil Rase, ara els sembla bé els 400.000 participatius i el canvi de conveni amb la Fundació Teresa Oller, ja que l’habitatge és un problema greu, que es resoldria si s’invertís en tenir un parc d’habitatges propi i fomentar que la gent posi pisos a la bossa de lloguer. No sembla que es tingui en compte a la Gent Gran, i tot i que no és una competència municipal cal fer residències o pisos assistits.

Carme Mallorques està d’acord amb reclamar sobre el retard en rebre la documentació. Veu una diferència de 40.000 euros en ingressos i despeses en un punt concret. Veuen que està bé incrementar places en Cultura i altres serveis i sobre inversions veuen que són petites i van molt a la Tèxtil Rase, que és la gran obra del seu mandat. No creuen que es faciliti als joves que s’ independitzin quan no es pot trobar lloguers que puguin assumir. Va detallant partides, amb les que en general està d’acord, fins arribar al C10, on creuen que no està clar que s’arribi al nombre de socis que esperen. En moltes coses és realment un pressupost, on no es pot fer més que suposar que les coses aniran així. Veu que en cap lloc consta que es reclami l’IVA suportat de les coses pagades, i s’ha de reclamar. No hi votaran a favor, perquè l’empresa C10 donarà problemes. El temps donarà la raó a uns o altres.

Olivé diu a Quesada que no ha estat que fessin poques aportacions perquè no tenien la documentació. “han fet cinc reunions, però no ha fet cap aportació, ni una sola, ni un correu demanant alguna ampliació d’informació, ni cap pregunta. Mea culpa de donar documentació tard, però n’hi ha molta i no hi ha hagut cap interès en preguntar cap aclariment”. Sobre l’IBI està ben clar en el PAM i el 19 de desembre es fa un Ple extraordinari per veure les al·legacions que hi ha. Sobre els ingressos del C10 les previsions són sobre les dades actuals, pensant que no seran superiors. A Quesada li diu que l’alcalde que ha deixat els seu partit, a Terrassa, ha dit que el seu partit serveix a interessos ocults. Li torna a donar xifres i diu que no entén perquè té tant d’interès en anar contra aquesta companyia mercantil. A Abad li agraeix que esperi a veure resultats. Sobre el tema Montserrat Montero insisteix que ha exposat al Consell Comarcal i a les mateixes famílies la seva postura de desacord en posar-ho a la Fundació i el mateix import es posa a coses que sí pertoquen a l’Ajuntament com portar als casals d’estiu a aquesta mateixa canalla necessitada. A Mallorques li diu que aquests 43.910 que no li quadren són el benefici.

Benet Fusté afirma que sobre l’habitatge s’ha exercit el dret de tanteig quan hi ha hagut pisos provinents d’execucions hipotecàries i han aconseguit alguns pisos buits d’entitats financeres. Hi ha 15.000 euros per aconseguir que els propietaris accedeixin a crèdits tous per fer arranjaments i posar pisos a lloguer. També han re allotjat a totes les necessitats que detecten, a vegades fent un 40/60 en el mercat de lloguer privat. Sobre la preocupació per les persones grans espera poder donar notícies ben aviat.

Hug Lucchetti diu que en els Pressupostos participatius hauria volgut fer-ho abans, però ha tingut manca de personal tècnic, es veu que aquesta regidoria no ho necessitava, ironitza. Però ara ho tenen i poden fer una acció que ha de ser exitosa, tenint una persona que ho segueixi i estigui a sobre. Si no és un èxit la gent es desanima i deixa de participar. “Si et passes d’ambiciós, es veu a d’altres municipis, la gent abandona. Cal pedagogia i fer coses senzilles per no generar frustracions”. Als del PDeCAT els hi diu que a l’Àgora del dissabte s’explicarà com 200.000 són per triar pressupostos de l’Ajuntament i 200.000 perquè ho triï la ciutadania. D’aquesta manera es pregunta que es prioritza, si una millora de la llum del camp de futbol, una millora per Ràdiotelevisió…, Àgora que espera fer sense problemes, ni dia de vaga ni res, tret de que pel dissabte es preveu manifestacions de l’extrema dreta a la seu de la CUP, però creuen que no passarà res.

Gelada diu a Olivé que ha destinat el 50% del temps d’explicar els pressupostos a defensar el C10.

Abad pensa que els Pressupostos participatius no han de ser 200.000 a triar lliurement i 200.000 entre el que proposa l’Ajuntament, creu que els 400.000 haurien de ser tots del poble.

Quesada diu que el mètode no ha funcionat, no tenir la documentació i no tenir de temps de mirar-la és el mateix. Son 9 regidors (en el govern) i no els cal res més. Dilluns va enviar un correu electrònic i no té resposta, sols calia dir A o B, i sobre l’alcalde Jordi Ballart, de Terrassa, pot preguntar el problema amb l’aigua de Terrassa. Ha tret una manifestació fora de context i aquí no tenim ni idea de com van les coses per Terrassa.

Roser Company, Tutti, diu que els Pressupostos de l’Ajuntament que es proposen en els Participats s’haurien d’incloure directament en els Pressupost general, ja que no s’ha de fer triar a la gent entre posar llums al camp de futbol o ampliar La Mongia, les cinc propostes són importants. La il·luminació del camp de futbol, fa broma, és molt important, perquè el seu nebot hi juga i és molt bon porter.

Olivé diu a Quesada que cada cop que s’han trobat els ha demanat propostes, i res.

Els Pressupost es voten, els 9 de Govern (ERC i CUP) i el de GpC a favor, i en contra els 7 del PDeCAT-D, PSC i PP.

Part de Control

El Secretari diu que dóna compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local 39 a 42 i dels decrets d’Alcaldia núm. 948 al 1028.

Quesada demana explicacions sobre un de concret i Olivé respon que es tracta del pagament mensual que es fa a l’Agència Catalana, segons es va aprovar fa uns tres anys.

Informacions

Núria Hernández parla de dinamització econòmica pel Nadal i que en el Museu s’ha pogut fer els tallers de la Setmana de la Ciència, on també el dia 15 es presentarà el catàleg de l’exposició que s’està fent de Savala. El dia 16 s’hi farà un taller familiar per fer fanalets per rebre als Reis. Anuncia, també, que el convidat de la Fira de Nadal serà el Foraster, Quim Masferrer. Diu que es faran actes pel 35è aniversari del Mercat Municipal, que acabaran amb un premi sortejat de gastar-se 600 euros en el Mercat en 10 minuts. També parla de la Xarxa de Comerciants de Cardedeu, amb activitats per a infants i famílies i un sorteig.

Hug Lucchetti informa de l’existència d’un protocol municipal de prevenció i protecció de la dona. Diu que tal com s’ha explicat en el manifest que s’ha llegit al principi, calen instruccions de com actuar davant casos de violència i promoure la igualtat.

Hernández diu que s’ha fet una agenda on s’explica tot el que es pot fer per Nadal.

Marta Cordomí dóna la primícia de que el grafiter Aritz pintarà un mur a la Diagonal Fiveller. Després detalla les actuacions al Teatre Auditori i a l’Esbarjo, anunciant que ja es poden comprar entrades pel cinema per Internet. El dia 19 es preveu presentar la programació del primer semestre, amb venda d’entrades al 50%. En Festes Populars n’hi haurà dues per Cap d’Any, una a la Tèxtil Rase, portada per la AV Estalvi i una altra al TAC i Sala Sarau unides, que organitza Cultura i Joventut. De la Cavalcada de Reis s’eliminen els coets, per a no espantar als cavalls ni tenir incidents com a l’any passat, el recorregut serà el mateix. També diu que s’ha fet un calendari marcant5 les festes més remarcables i que la gent pot recollir en les dependències municipals. Després del brot de legionel·la, informa, es tornen a posar en marxa les màquines hidràuliques que s’han revisat. Sobre la recollida porta a porta ja té un estudi que es presentarà properament.

Laia Muñoz informa que diumenge hi haurà esport inclusiu al Pavelló, organitzat pels “Amics d’en Biel”. Sobre la legionel·losi es van adoptar mesures cautelars i es va aturar la neteja viària i el rec, així com la torre de refrigeració, que es va analitzar. Les mostres van donar que una de les màquines de neteja amb aigua i el reg de la plaça Borràs tenien dubtes per microflora, i una de les màquines de neteja va donar positiu. Totes s’han netejat i fet desinfecció. No es pot afirmar per on ha estat el problema, i sobre el brot, si entre avui, dijous i diumenge no es dóna cap cas més es dóna per tancat l’episodi.

Olivé informa que el recent nomenat Jutge de Pau ha renunciat al càrrec per qüestions de salut i torna a convocar-se la plaça. També ho fa de que dilluns comença la campanya electoral d’unes eleccions que considera il·legals, però que posaran tot el que calgui perquè es puguin fer.

Abad vol fer tres precs: un sobre neteja, que encara que no és de Cardedeu ens afecta. A la Serreta la part que és de La Roca del Vallès té els bancs coberts d’herba i s’ha de demanar que s’arregli. També vol que l’Ajuntament demani a ARRAN que no pinti a terra, perquè no està permès, i per acabar demana informació sobre si hi ha alguna activitat per col·laborar amb la Marató de TV3.

Mallorques vol saber a què es deu el moviment que hi ha a les cases abandonades dels carrer Santander-Burgos i sobre el mateix tema informa que es van plantar uns arbres al carrer i s’han deixat morir perquè ningú en té cura.

Marc Blanché pregunta si es pensa urbanitzar el carrer Dr. Klein un cop eliminat un carril de circulació al carrer Llinars i donar sortida als veïns del barri de Bellavista, A la mateixa zona diu que s’han posat tanques elèctriques per a l’activitat ramadera al costat d’una escola, i que es fa en contra de sentències sobre el tema. També vol saber sobre les Escoles Bressol i el seu concurs, que porten 8 mesos amb el tema encallat i no es signa el contracte, cosa que dificulta pagar el sou de les treballadores. L’estranya veure que a La Vila es diu que s’han substituït dues finestres a Can Serra, quan ell hi va sovint i no és així. Acaba preguntant si es pot arreglar la Creu de Terme.

Imma Sallés dóna Bona nit als 10 presoners que tenen una cadira reservada i espera que l’endemà ja no hi siguin. A Marc Blanché li diu que algun programa que no tenia fonament jurídic i que es feia a La Fusteria es vol tancar i fer-ne una licitació. Sobre les finestres de Can Serra la avançat la publicació abans de fer la reforma, està al caure, és veritat que s’ha retardat. Sobre la licitació de les Escoles Bressol la resolució ja està. El mes vinent o gener la de Can Serra no significarà cap canvi i a Els Daus pot que el concurs quedi desert. El dia 11 es farà una comissió de seguiment, i sobre l’avançament de nòmines, perquè a nivell d’Intervenció no es poden avançar diners, es pot cofinançar i això és el que es farà per pagar les d’octubre i novembre.

Masferrer diu que a Can Manent hi ha molts litigis i un servei jurídic que porta molt bé els seus interessos en contra dels públics. No pot anar allà l’activitat de granja, però el tema està en el Jutjat i el pastor elèctric és correcte legalment. Si no hi hagués l’activitat no hi seria, però hi ha varis litigis, així com el del col·lector que passa per sota de l’escola. Sobre el tema d’allargar el carrer Dr. Klein, mentre no es resolgui tot això no es pot fer res.

Núria Hernández diu que sobre la Creu de Terme s’han posat en contacte amb la Diputació i està en mans de l’oficina del Patrimoni Cultural.

Olivé diu que el proper Ple serà el dia 19, un dimarts, ja que el 21 la sala estarà plena per eleccions.

S’acaba la sessió a les 21.50

Be the first to comment on "ple 30/11/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies